Dojo Review: Five Shaolin Masters

Dojo Review: Five Shaolin Masters

Five Shaolin Masters

( image courtesy of iTunes)

Director: Chang Cheh

Action Directors:

Lau Kar Leung and Lau Kar Wing

starring David Chiang, Ti Lung, Chi Kuan Chun, Alexander Fu Sheng, Wang Lung Wei, Meng Fei, Chiang Tao, Fung Hak On, Leung Kar Yan, Tsai Hung

Plot: Hui Te Ti ( David Chiang), Tsai Te Chung (Ti Lung), Ma Chao Hsing( Fu Sheng), Feng Ta Tung (Meng Fei), and Li Shih Kai…

View On WordPress